Акумулатори разрядно заряден цикъл

Акумулатори разрядно заряден цикъл, полезна информация от експертите по акумулатори и правилната им поддръжка.

Акумулатори разрядно заряден цикъл

Контролен разрядно-заряден цикъл провежда се:

– един път в годината на всич­ки батерии налети с електролит, независимо от това дали се на­мират в експлоатация или съхранение;

– извънредно, при откриване през време на зареждане на акумулатори с понижена гъстота на елек­тролита, лошо зареждащи се или бързо разреждащи се;

– след като батериите отработят минималния експлоатационен срок на служба /не по-малко от четири години/ за установяване на тях­ната годност за по-нататъшна работа, необходимост от ремонт или бракуване.

Периодичното провеждане на този цикъл има за цел да се провери капацитетът на батерията, а така също да се открият и поправях изоставащите /слабите/ акумулаторни батерии.

Контролният зарядно-разряден цикъл се състои от две и повече зареждания и провежданите между тях контролни разреждания. При които се изчислява фактическият капацитет на батерията.

Зареждането на батериите при контролно-тренировъчния цикъл се извършва аналогично на следващите зареждания.

След завършване на зареждането гъстотата на електроли­та в акумулаторите се довежда до нормата, предвидена за дадените климатични условия, с точност до ± 0,005. И се установява неговото нормално ниво.

След това се извършва контролно разреждане: батерията се разрежда с ток, съответствуващ на 10-часов режим, дотогава, докато напрежението поне на един – най-изостаналия /слабия/ акуму­латор – не се понижи до 1,7 V.

Успоредно се измерва времето на контролното разреждане и се изчислява отдаденият от батерията капацитет, който се при­вежда към температура +30°С. За внасяне на температурна поправка се изчислява средната температура на електролита /средно аритме­тично от температурата, измерена в началото и края на разреждането/.

Капацитетът се пресмята по следната формула:

Капацитет на акумулатор
където С – капацитет, получен при разреждането;

– tcpсредна температура на електролита.

Ако причина за намаляване капацитета на батерията е изоставащ акумулатор, то той отделно се зарежда допълнително.

Батерия, неотработила гаранционния срок се счита из­правна, ако при контролното разреждане отдава най-малко 90% от гарантирания капацитет. Ако в резултат на първия цикъл разреждане-зареждане батерията не отдава този капаците, тя се подлага на втори цикъл. И неговият резултат се счита окончателен.

Батерии, които са отработили минималния срок на служба и при второто контролно разреждане отдават по-малко от 70% от капацитета, се бракуват по установения ред в случай, че техният капацитет не се възстановява при провеждане на допълнителни за­рядно -разрядни цикли.

Уредбите за зареждане на батерии са твърде разнообразни по тип.

При наличие на мрежа с променлив ток за тази цел може да се използуват;

– мотор-генератори, които се състоят от двигател за променлив ток и генератор за постоянен ток;

– различни видове изправители: живачни, полупроводникови /селенови, германиеви и силициеви/.

Зареждането на батериите в полеви условия се извършва от подвижни зареждащи станции /ПРЗС/.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО